معرفی

حرفه: مالی و حسابداری
آخرین رشته تحصیلی: آموزش علوم تجربی
آخرین مقطع تحصیلی: دیپلم
تجربیات

1400 - 1400

نام محل کار

نوع فعالیت

مهارت ها

  • حسابداری حقوق دستمزد،مالیاتی و پیشرفته دارم