معرفی

حرفه: مهندسی عمران و معماری
آخرین رشته تحصیلی: مهندسی معماری
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد (فوق لیسانس)
آموزش و تحصیل

1400-1400

کارشناس ارشد (فوق لیسانس) مهندسی معماری

دانشگاه ازاداسلامی واحدساوه

1400-1400

کارشناسی (لیسانس) تکنولوژی معماری

دانشگاه ازاداسلامی واحدقم

1400-1400

کاردانی (فوق دیپلم) معماری داخلی

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزاموزش شهرداری قم