معرفی

حرفه: آموزش
آخرین رشته تحصیلی: علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی
آخرین مقطع تحصیلی: دانشجو کارشناسی
آموزش و تحصیل

1398-1399

دانشجو کارشناسی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه ازاداسلامی واحدخوراسگان