آخرین فرصت های شغلی

عنوان شغلی : حسابدار

سازمان: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

توضیحات:

موسسه اموزش عالی آزاد برهان در نظر دارد جهت تکمیل تیم حسابداری خود از واجدین شرایط استخدام...

عنوان شغلی : مشاور فروش

سازمان: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

توضیحات:

مشاوره پکیج های اموزشی